Monthly Archives: Δεκέμβριος 2018

Σχόλιο στο Press TV News (26-12-2018) σχετικά με την πρόσφατη πτωση των χρηματιστηρίων

Press TV 26-12-2018

 

 

 

Το κείμενο και το video της πρόσφατης συνέντευξης μου στο Press TV News σχετικά με την πρόσφατη αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές ακολουθούν.

 

 

Υπάρχει πράγματι αναταραχή σε όλες σχεδόν τις μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές σήμερα.

Αυτή η αναταραχή έχει προκληθεί από τη σημαντική πτώση της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς. Αυτή προκλήθηκε από την σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης του Trump και του Κογκρέσου σχετικά με τη χρηματοδότηση του τοίχους που θέλει να κατασκευάσει η κυβέρνηση Trump στα σύνορα με το Μεξικό. Οι ΗΠΑ, από τη εποχή της ανόδου του νεοφιλελευθερισμού, έχουν θεσπίσει ένα δημοσιονομικό όριο στις δημόσιες δαπάνες τους. Το έργο του τοίχους Trump παραβιάζει αυτό το όριο. Από εδώ προκύπτει η αντιπαράθεση με το Κογκρέσο, η οποία όπως συνηθίζεται αυτό το διάστημα, οδηγεί σε μερική διακοπή της λειτουργίας του αμερικανικού δημοσίου: αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο πρόεδρος προσπαθεί να εκβιάσει το Κογκρέσο. Το συνηθισμένο αποτέλεσμα είναι ένας συμβιβασμός.

Υπάρχει ένας ακόμη πιο σημαντικός λόγος. Η οικονομική πολιτική των ΗΠΑ είναι γεμάτη αντιφάσεις. Η κεντρική τράπεζα (FED) ακολουθεί μια πορεία νομισματικής σύσφιγξης (αυξάνοντας σταδιακά τα επιτόκια), ενώ ο Trump φαίνεται να προτιμά μια λιγότερο αυστηρή νομισματική πολιτική. Έτσι, ο Trump επιτίθεται στο FED (και μάλιστα στον πρόεδρο της που έχει διοριστεί από αυτόν). Αυτό δημιουργεί ανησυχία στις χρηματιστηριακές αγορές.

Λόγω αυτών των αντιφάσεων και συγκρούσεων, οι προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης να ηρεμήσει τις αγορές (η σύγκληση της ομάδας «βουτιάς» κρίσης, οι επικοινωνίες με τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες κ.λπ.) απέτυχαν.

Τώρα, εδώ έρχεται μια άλλη βαθύτερη και πιο δομική αιτία πανικού. Η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση του 2008 έχει κρυφτεί κάτω από το χαλί αντί να επιλυθεί. Τα βαθιά προβλήματα του δυτικού καπιταλισμού παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άθικτα. Μόλις πέρασε η έκρηξη της κρίσης, οι δυτικές καπιταλιστικές οικονομίες δημιούργησαν μια περίοδο ασθενούς ανάπτυξης με την υποκίνηση χρηματοπιστωτικών «φουσκών» σε αντίθεση με τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας. Η μόχλευση συνεχίστηκε σχεδόν αμείωτη. Έτσι, σήμερα έχουμε την αύξηση τόσο του χρέους όσο και των χρηματιστηριακών αγορών, κάτι που είναι μια καταφανής αντίφαση.

Η Κίνα και οι αναδυόμενες οικονομίες, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο κατά τη διάρκεια της έκρηξης της κρίσης του 2008, έχουν επίσης τα προβλήματά τους.

Και πάνω από αυτά, η κυβέρνηση Trump επιδιώκει μια επιθετική πολιτική εμπορικών (και όχι μόνο εμπορικών) πολέμων με τους ανταγωνιστές των ΗΠΑ.

Όλα αυτά τα γεγονότα δημιουργούν ζοφερές προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία. Η πρόσφατη υποβάθμιση των προβλέψεων ανάπτυξης για όλες σχεδόν τις μεγάλες οικονομίες είναι ενδεικτική.

Εν ολίγοις, η πιθανότητα μιας άλλης παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης αυξάνεται.

 

Advertisement

Comment in Press TV News (26-12-2018) on the recent stock market fall

Press TV 26-12-2018

 

 

 

The text and the video of my recent interview in Press TV News on the recent turmoil in financial markets follows.

 

There is indeed turmoil in almost all major stock-markets nowadays.

This turmoil has been triggered by the significant fall of the US stock-market. This has been ignited by the conflict between the Trump administration and the Congress over the funding of Trump’s Mexico wall. The US, since the neoliberal ascendance, has instituted a fiscal limit in its public expenditure. The Trump wall project violates this limit. Hence the stand off with Congress which, as has become usual nowadays, results in a partial shutdown of US administration: this is a means through which the president tries to blackmail the Congress. The usual result is a compromise.

There is another more significant reason. The US economic policy is fraught with contradictions. The central bank (the FED) is pursuing a course of monetary tightening (by gradually increasing interest rates) whereas Trump seems to prefer a less stringent monetary policy. So, Trump is attacking the FED (and even his president that has been appointed by him). This unnerves stock-markets.

Because of these contradictions and conflicts, the US administration’ attempts to calm the markets (convening of the Crisis Plunge Group, calls to the big US banks etc.) have failed.

Now, here comes another deeper and more structural cause of panic. The global capitalist crisis of 2008 has been hidden underneath the carpet instead of being resolved. The deep problems of Western capitalism remain largely intact. As soon as the eruption of the crisis passed, Western capitalist economies created a period of weak growth by fomenting financial bubbles in contrast to the real economy’s problems. Leveraging continued almost unabated. So, today we have the increase of both debt and stock-markets, which is a blatant contradiction.

China, and the emerging economies, who have functioned as a refuge during the eruption of the 2008 crisis, have also their problems.

And on top of these, the Trump administration is pursuing an aggressive policy of trade (and not only trade) wars with the competitors of the US.

All these facts produce gloomy prospects for the world economy. The recent downgrading of growth forecasts for almost all major economies is indicative.

In sum, the possibility of another global capitalist crisis is increasing.

 

Interview in Press TV News 19-12-2018 on the Greek budget and the mobilisations against it

Below are the video-recordings and the transcript (in English and Greek) of my iInterview in Press TV News (19-12-2018) on the Greek budget and the mobilisations against it

Press TV News 19-12-2018

 

 • This is another austerity budget dictated by the EU despite being promoted by the SYRIZA as the first ‘free’ state budget.
 • It places again the burden on the shoulders of the working people and the middle strata while favouring the big Greek and foreign capital.
 • Its main characteristic is the pursue of excessive primary fiscal surpluses (which is an EU requirement in order to secure the repayment of its loans to Greece)
 • These primary surpluses are coming from:
  • excessive taxation especially of the wage-earners and the middle strata
  • severe reduction of public investment (which continues to be the main investment source of the Greek economy)
 • They result in
  • subdued and insecure recovery (after almost 10 years in recession)
  • immiserisation of the working people
 • This budget does not signify the exit from the Greek crisis which is still simmering.
 • There is another feature of this budget. 2019 is an election year. Hence both the main contenders (the neo-liberal ND who is leading the polls and the social-liberal SYRIZA) are trying to present themselves as friends of the people.
 • This is pure shadow-boxing. Both of them follow the same policies (dictated by the austerity programmes of the EU) and both of them serve interests of the big Greek and foreign capital. Their only difference is that they are allied with different fractions of these capitals.
 • ND is overtly neoliberal.
 • SYRIZA on the other hand is hitting hard the working class and the middle strata but afterwards throws back some chicken feed (peanuts, crumbs) to the more impoverished people in order to buy their electoral support.
 • The trade union mobilisations of these days express the anger against these policies and are absolutely rightful.

 

 • Αυτός είναι άλλος ένας προϋπολογισμός λιτότητας που υπαγορεύει η ΕΕ παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι είναι ο πρώτος «ελεύθερος» κρατικός προϋπολογισμός.
 • Ρίχνει ξανά τα βάρη στους ώμους των εργατών και των μεσαίων στρωμάτων, ευνοώντας ταυτόχρονα το μεγάλο ελληνικό και ξένο κεφάλαιο.
 • Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η επιδίωξη υπερβολικών πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων (που αποτελεί απαίτηση της ΕΕ για την εξασφάλιση της αποπληρωμής των δανείων της προς την Ελλάδα)

Τα υπερβολικά αυτά πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα προέρχονται από:

(α) την υπερβολική φορολογία ιδίως των μισθωτών και των μεσαίων στρωμάτων

(β) την σοβαρή μείωση των δημόσιων επενδύσεων (οι οποίες εξακολουθούν να είναι η κύρια επενδυτική πηγή της ελληνικής οικονομίας)

 • Τα αποτελέσματα είναι:

(α) η υποτονική και ανασφαλής ανάκαμψη (μετά από σχεδόν 10 χρόνια ύφεσης)

(β) η φτωχοποίηση των εργαζομένων

 • Αυτός ο προϋπολογισμός δεν σηματοδοτεί την έξοδο από την ελληνική κρίση που εξακολουθεί να σιγοβράζει.
 • Υπάρχει ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτού του προϋπολογισμού. Το 2019 είναι έτος εκλογών. Ως εκ τούτου, οι δύο κύριοι διεκδικητές (η νεοφιλελεύθερη ΝΔ που προηγείται τις δημοσκοπήσεις και ο σοσιαλφιλελεύθερος ΣΥΡΙΖΑ) προσπαθούν να παρουσιαστούν ως φίλοι του λαού.
 • Αυτό είναι καθαρή σκιαμαχία. Αμφότεροι ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές (που υπαγορεύονται από τα προγράμματα λιτότητας της ΕΕ) και εξυπηρετούν και οι δύο συμφέροντα του μεγάλου ελληνικού και ξένου κεφαλαίου. Η μόνη διαφορά τους είναι ότι συνδέονται με διαφορετικές ομάδες αυτών των κεφαλαίων.
 • Η ΝΔ είναι προφανώς νεοφιλελεύθερη.
 • Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ πλήττει σκληρά την εργατική τάξη και τα μεσαία στρώματα, αλλά στη συνέχεια πετάει πίσω κάποια ψίχουλα στους πιο φτωχούς για να εξαγοράσει την εκλογική τους υποστήριξη.
 • Οι κινητοποιήσεις των συνδικάτων αυτών των ημερών εκφράζουν την οργή ενάντια σε αυτές τις πολιτικές και είναι απολύτως δικαιολογημένες.

 

 

 

 

Interview in SPUTNIK (7-12-2018) on the anniversary of A.Grigoropoulos’ killing

A recent interview in SPUTNIK (7-12-2018) regarding the anniversary of A.Grigoropoulos’ killing.

In SPUTNIK’s webpage (https://sputniknews.com/analysis/201812081070504166-greece-killed-student-protests-society-sentiment/) itcomes under the misleading title of ‘Certain Greek Powers Exploit Youth Hit by Crisis to Instigate Violence«.

On the other hand, the title of the interview’s upload in SoundCloud (Memory of Alexis Grigoropoulos’ killing ‘is very alive’ in Greek student youth – Professor) is more consistent with the essence of the interview.

The transcript of the interview that appeared on SPUTNIK’s webpage is pretty accurate.

 

 

https://sputniknews.com/analysis/201812081070504166-greece-killed-student-protests-society-sentiment/

 

Certain Greek Powers Exploit Youth Hit by Crisis to Instigate Violence – Prof

© AP Photo / Petros Giannakouris

Opinion

05:49 08.12.2018

 

Scores of protesters clashed with riot police in Athens on Thursday, on the tenth anniversary of the killing of 15-year-old Greek student Alexis Grigoropoulos at the hands of police. Why have annual marches marked the death of the teenager turned violent?

Sputnik spoke to Stavros Mavroudeas, Professor of Political Economy at the University of Macedonia in Thessaloniki, for more insight on the issue.

Sputnik: Why are Greek citizens so determined to celebrate the memory of Alexis Grigoropoulos?

Stavros Mavroudeas: Because of political reasons.

But political will cannot stand on its own: forces in the Left are keen to preserve this anniversary, but you cannot preserve an anniversary simply on political will. So they are underlying problems in the Greek society that keep the memory of that person alive.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis

Greek Authorities Detain Dozens During Violent Protests in Central Athens (VIDEO)

Sputnik: Why have annual marches marking the death of Grigoropoulos have turned violent?

Stavros Mavroudeas: The violence comes from a minority, the Black Bloc. The Black Bloc considers the Grigoropoulos case as its own property – which is quite ironic, given that they are mainly anarchists, and they are supposed to have a problem with property.

They are acting for their own purposes that give rise to violent acts.

But apart from them, the memory of the incident is very alive in the youth, particularly in the student youth.

Sputnik: Does Greek police have a problem with the demonstrators and especially with rioting youth?

Stavros Mavroudeas: The youth is most severely hit by the crisis, particularly nowadays. So social disorder comes from parts of the youth, and of course this brings to wrath of the police, which is pretty undisciplined.

The police contains extreme right sections; it is under pressure from successive governments to subdue unrest in segments of the population that are in revolt. It is typical in such cases that the police exhibits brutality and arbitrariness.

Sputnik: Can the Greek government do anything to quell the unrest?

© Flickr/ Jubilee Debt Campaign

‘Catastrophic Effect’: More Austerity Measures Could Force Greece to Exit the EU

Stavros Mavroudeas: They cannot do anything, and probably they are not willing to do anything regarding the fundamental causes of such eruptions.

There is no exit from the crisis, out of all social strata the youth is in the worst condition, and SYRIZA and the New Democracy – which are the main contenders for government – are both lackeys of the European Union, and are pursuing the same austerity policies with only minor differences.

So I don’t see that any Greek government, in this particular moment of time and coming from these parties, can do anything serious to alleviate these problems.

Views and opinions expressed in this article are those of Stavros Mavroudeas and do not necessarily reflect those of Sputnik.

 

 

Interview in PressTV News (1-12-2018) on the G20 Buenos Aires summit

This is another G20 summit in the current era of global turbulence

The roots of this global turbulence lay in the shaking foundations of especially Western capitalism: a severe crisis in 2008, a weak recovery, low profitability, increased exploitation of workers and middle strata

The shaking foundations of Western capitalism endanger the position of its dominant superpower, the US.

The latter proceeds aggressively to buttress its dominance: unilateralism, international aggression, protectionism and de-globalisation.

Globalisation, which was the vehicle for Western supremacy at the end of the 20th century, is no longer useful and has to be replaced.

The economic weakness and US aggression triggers similar reactions from the other Western powers but also from the new emerging poles of the world system.

G20 summits, a product of globalization, cannot paper out these conflicts. They seem, more and more, a relic of the past.

The G20 summit in Buenos Aires is characteristic. It takes place in a devastated by Western imperialism country, with a new authoritarian neoliberal government that threw again the country into the arms of its butcher, the IMF.

The G20’s agenda covers issues fraught with conflicts. Its start is marred with problems (cancellation of the Putin-Trump meeting, the Western hypocrisy regarding the murderous Saudi regime etc.). It offers a façade but cannot resolve the deep differences and conflicts.

 

 

 

 

Συνέντευξη για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας στον Prisma 91.6 FM της Πρέβεζας, 29-11-2018

Συνέντευξη για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας στον Prisma 91.6 FM της Πρέβεζας, 29-11-2018

Σταύρος Μαυρουδέας στον Prisma 91,6: “Μετά από οκτώ χρόνια Μνημονίων η χώρα δεν έχει βγει από την κρίση.”

Τις πολιτικές εξελίξεις σχολίασε στο απογευματινό μαγκαζίνο ο καθηγητής οικονομίας, στο τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Σταύρος Μαυρουδέας.

Όπως ανέφερε οι ψευδαισθήσεις για μία άλλη Ευρώπη, πιο ανθρώπινη και με κοινωνικό πρόσωπο δεν υπάρχει.

Όσοι εδώ και δεκαετίες πίστευαν ότι μπορεί να αλλάξει Ευρώπη, ήταν χρήσιμοι ηλίθιοι σε αυτούς που κάνουν κουμάντο στην πραγματική Ευρώπη η ήταν απλά ηλίθιοι, ή εκ του πονηρού που είναι ακόμα χειρότερο.

Σχολιάζοντας την περίπτωση της Ιταλίας,  που ήρθε σε αντιπαράθεση με την Ευρώπη σχετικά με τον προϋπολογισμό της, είπε ότι είναι χαρακτηριστική περίπτωση, καθώς σαν χώρα αναγκάζεται να συμβιβαστεί, όχι με τον τρόπο που έγινε στην Ελληνική περίπτωση με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,  διαπραγματεύεται , βεβαίως θα κάνει και αυτή του συμβιβασμούς της, δεν  θα τον παραξένευε όμως  μία αναζωπύρωση των Συγκρούσεων.

“Η Ιταλία είναι μία μεγάλη οικονομία και η ιταλική Ελίτ που δεν είναι η καλύτεροι στον κόσμο όπως όλες οι ελίτ, κοιτάνε τον εαυτό τους και όχι το τι συμφέρει τον κόσμο και τη χώρα, είναι αρκετά ισχυρή για να υποταχθεί με τον τρόπο που υποτάχθηκε ελληνική ελίτ και ουσιαστικά να γίνει μία παραδουλεύτρα.

Είναι σαφές ότι στο ευρώ ιερατείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συγχωρούν, πιέζουν αφόρητα μη αφήνοντας κανένα περιθώριο για ψευδαισθήσεις.”

Μάλιστα ακόμα και το περιβόητο σχέδιο Μακρόν, που υποτίθεται ότι θα έφερνε έναν μεγάλο προϋπολογισμό που κάπως θα μπορούσε να παρέμβει, μόλις πριν από μία εβδομάδα έγινε κουρελόχαρτο από τους Γερμανούς.

Το σχέδιο Μακρόν, ήταν υποτίθεται  ήταν μια ασπιρίνη στον καρκίνο και δεν έγινε αποδεκτό, με τον ίδιο να τσακώνεται, με τους ιπποκόμους  και δορυφόρους της Γερμανίας που έχουν συνασπιστεί με αρχηγούς τους Ολλανδούς.

Σχολιάζοντας την υποτιθέμενη παραίνεση Τσίπρα προς τους Ιταλούς ώστε να κάνουν πίσω, την χαρακτήρισε στα όρια της φάρσας και της γελοιότητας και αν όντως έγινε, δείχνει τη δουλοπρέπεια του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα.

Στο ερώτημα για τον οδικό χάρτη της χώρας και το  ποιος είναι, είπε ότι δεν έχει σχέση με αυτά που ακούγονται από την πλευρά  της ευρωπαϊκής ένωσης και της κυβέρνησης Συριζα, δεν έχει να κάνει ούτε με τις αθλιότητες της αντιπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εμφανίζονται σαν τον τρελό δολοφόνο με το πριόνι, που λέει γιατί δεν τους κόβεται κι άλλο τώρα.

Η πραγματικότητα είναι ότι μετά από οκτώ και πλέον χρόνια προγραμμάτων προσαρμογής και μνημονίων, η χώρα δεν έχει βγει από την κρίση, τα βαθιά διαρθρωτικά προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας παραμένουν και έχουν χειροτερέψει με την παρέμβαση των μνημονίων, καθώς η Αποτυχία του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας παραμένει και είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό που προκύπτει από αυτήν την αποτυχία του παραγωγικού μοντέλου, είναι η έκρηξη του χρέους και αυτό είναι το μόνο που ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτήν εφαρμόζουμε τα μνημόνια και τα προγράμματα προσαρμογής και έχουμε αποτύχει τραγικά.

Ξεκινήσαμε με 123% του χρέους το 2010 και είμαστε περίπου στο 180% σήμερα και προβλέπεται αποκλιμάκωση πολύ αργά, με ρυθμούς ανάπτυξης παραμυθένιους, καθώς και παραμυθένια πλεονάσματα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το πρόγραμμα αυτό δεν βγαίνει.

https://prismaradio.gr/2018/11/30/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-prisma-916-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%bf%ce%ba/

https://www.prevezatoday.gr/stayros-mayroydeas-ston-prisma-91-6-meta-apo-okto-chronia-mnimonion-i-chora-den-echei-vgei-apo-tin-krisi/