Daily Archives: 09/10/2021

Τα Pandora Papers, η καπιταλιστική φοροδιαφυγή και οι ενδο-ιμπεριαλιστικές διαμάχες – PressTV

Τα Pandora Papers συζητήθηκαν πολύ αυτές τις μέρες καθώς παρουσιάζουν τα τεράστια δίκτυα μέσω των οποίων οι πλούσιοι και οι ισχυροί κρύβουν και μεταφέρουν τον κυρίως αθέμιτο πλούτο τους. Το Press TV μου ζήτησε να δώσω μια συνέντευξη για αυτό. Ακολουθούν τα κύρια σημεία της παρέμβασής μου.

Τα Pandora Papers, η καπιταλιστική φοροδιαφυγή και οι ενδο-ιμπεριαλιστικές διαμάχες

 

• Διαρροές όπως τα Pandora Papers (και άλλες προηγούμενες παρόμοιες) δείχνουν ότι η καπιταλιστική τάξη και οι πολιτικοί της εκπρόσωποι παραβιάζουν τους τους κανόνες που θέτουν οι ίδιοι. Δηλαδή επιδίδονται σε φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ευρείας κλίμακας και χρησιμοποιούν οχήματα ειδικού σκοπού όπως οι υπεράκτιοι «παράδεισοι» και σύνθετες οικονομικές και νομικές ρυθμίσεις προκειμένου να μετακινήσουν και να κρύψουν τον πλούτο τους.

• Υπάρχει μια μακροχρόνια σύμφυση μεταξύ των καπιταλιστών και των πολιτικών εκπροσώπων τους: οι τελευταίοι γίνονται καπιταλιστές και οι ενεργοί καπιταλιστές γίνονται πολιτικοί. Και, φυσικά, επιτελούν τις ίδιες παράνομες ή ημι-παράνομες πρακτικές φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Ταυτόχρονα, η εργατική τάξη και οι άλλες λαϊκές τάξεις δεν μπορούν να κρύψουν τα πενιχρά εισοδήματα τους και συνεισφέρουν δυσανάλογα βαριά στη φορολογία.

 • Οι αγγλοσαξονικές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο ως πρόσοψη και ΗΠΑ) πρωτοστατούν σε αυτήν την τάση φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής από τους καπιταλιστές και τους πολιτικούς τους, αλλά ακολουθούνται στενά από άλλες κυρίως δυτικές χώρες Αυτό διευκολύνεται από την κυριαρχία τους στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επομένως, οι περισσότεροι παράκτιοι παράκτιοι ανήκουν σε αυτούς ή βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους. Κατά συνέπεια, επωφελούνται περισσότερο από αυτές τις ροές παράνομων ή ημινόμιμων κεφαλαίων. Δεδομένης της βρετανικής παράδοσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (που προέκυψε από το προηγούμενο καθεστώς της καπιταλιστικής υπερδύναμης και κάποιους άλλους λόγους που αποτυπώνονται στην χρηματοοικονομική ισχύ του Σίτυ του Λονδίνου), οι περισσότεροι υπεράκτιοι «παράδεισοι» βρίσκονται υπό βρετανική δικαιοδοσία. Αλλά πέρα από αυτά, οι ΗΠΑ συνήθως χρησιμοποιούν το Ηνωμένο Βασίλειο ως βολική πρόσοψη για τις δικές τους δραστηριότητες. Οι Ευρωπαίοι ακολουθούν μάλλον καταϊδρωμένοι – όχι γιατί δεν θέλουν αλλά κυρίως γιατί δεν μπορούν. Η Γερμανία έχει τους δικούς της «παραδείσους» φοροδιαφυγής (Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο). Και γενικότερα μέσα στην ΕΕ σημαντικές χώρες φοροδιαφυγής και ευρύτερα «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» είναι η Μάλτα και η Κύπρος. Μάλιστα η τελευταία μπορεί να υπερηφανεύεται, ελέω Αναστασιάδη, ότι κυριολεκτικά προεδρεύεται από αυτό. Άλλωστε η Συλλούρεια ρήση «this is Cyprus» διατρέχει όλο το κυπριακό κοινωνικο-οικονομικό κατεστημένο.

• Αποκαλύψεις όπως τα Pandora Papers κ.λπ. δεν είναι οι ίδιες αθώες. Ενδεικτικά, τα Pandora Papers περιλαμβάνουν πολλούς Ρώσους, Κινέζους ή πρόσωπα εναντίον τα οποία ο αγγλοσαξωνικός άξονας στοχοποιεί για τους δικούς του λόγους αλλά σχεδόν κανέναν Αμερικανό. Λες και η αμερικανική άρχουσα τάξη είναι λευκή σαν την Χιονάτη!! Συνεπώς, είναι βάσιμη η υποψία ότι τέτοιες διαρροές είναι προϊόν επιχειρήσεων μυστικών υπηρεσιών. Φυσικά, άλλες πλευρές χρησιμοποιούν επίσης παρόμοια κόλπα. Αυτές οι διαρροές αποτελούν μέρος των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

The Pandora Papers, capitalist tax evasion and intra-imperialist rivalries – interview PressTV

Press TV interview

9/10/2021

The Pandora Papers have been much debated these days as they exhibit the huge networks through which the rich and the powerful hide and transfer their mainly ill-gotten wealth. Press TV asked me to give an interview on this. The main points of my intervention follow.

The Pandora Papers, capitalist tax evasion and intra-imperialist rivalries

  • Leaks like the Pandora Papers (and other previous similar ones) show that the capitalist class and its political representatives are forfeiting the very rules they themselves set. That is they engage in full-scale tax-evasion and tax-avoidance and they are using special purpose vehicles like the offshore ‘paradises’ and complex financial and legal arrangements in order to move and hide their wealth.
  • There is a long-running fusion between capitalists and their political representatives: the latter become capitalists and active capitalists become politicians. And, of course, they perform the same illegal or semi-illegal practices of tax-evasion and tax avoidance. At the same time the working-class and the other popular classes cannot hide their meagre earnings and contribute disproportionately heavy in taxes.
  • The anglo-saxon countries (UK as a front and US) lead in this trend of tax evasion and tax avoidance by capitalists and their politicians but they are closely followed by other mainly Western countries

This is facilitated by their dominance on the global financial system.

Therefore, most of the offshore paradises belong to them or are under their control.

Consequently, they benefit the most from these flows of illegal or semi-legal funds.

Given the British tradition in the financial system (coming form their previous status of capitalist super-power and some other reasons and exemplified by the importance of the City), most of the offshore ‘paradises’ are under British jurisdiction.

But on top of these, the US usually use the UK as a front for their own activities.

  • Revelations like the Pandora Papers etc. are not themselves innocent. Indicatively, the Pandora Papers include many Russians, Chinese or persons against which the anglo-saxon axis has grudges but almost no Americans. It is as if the US ruling class is perfectly legal!!

Hence, there is good reason to suspect that they are the product of secret services operations. Of course, other sides use similar tricks. These leaks are part of the intra-imperialist rivalries.